Είσοδος
4.6

Ποιες είναι οι χρεώσεις παράδοσης ενός πακέτου από τις ΗΠΑ;

Οι τιμές παράδοσης υπολογίζονται βάσει του χρεωστικού βάρους του δέματος *
* Χρεωστικό βάρος: Το χρεωστικό βάρος των φορτίων αεροπορικής μεταφοράς  υπολογίζεται ως το πραγματικό βάρος (μικτό βάρος) ή το ογκομετρικό (ονομάζεται επίσης όγκος ή διαστατικό) βάρος της αποστολής, όποιο είναι μεγαλύτερο. Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται με βάση τις διαστάσεις (μήκος, πλάτος και ύψος) ενός δέματος δηλαδή Μήκος (cm) x Πλάτος (cm) x Ύψος (cm) / 6.000. Συνήθως, τα μεγάλα αντικείμενα με ελαφρύ συνολικό βάρος καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο σε ένα αεροσκάφος από ένα μικρό, βαρύ αντικείμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν σύμφωνα με το χρεωστικό βάρος.

Τελωνειακές Διατυπώσεις Εισαγωγής

Όταν τα δέματα φθάνουν στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής - αυτό επιτρέπει την κυκλοφορία των δεμάτων ως δέματα της ΕΕ, σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού της ΕΕ χωρίς άλλες τελωνειακές διατυπώσεις κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης ή κατά την άφιξη στον προορισμό.

Μόλις τα δέματα φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αξία που δηλώθηκε σε δολάρια ΗΠΑ μετατρέπεται σε στερλίνες βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύονται μηνιαίως από την HM Revenue & Customs (τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου)

Δέματα Χαμηλής Αξίας (ΧΑ) με αξία έως 14,99 στερλίνες: Τα δέματα σε αυτήν την αξία απαλλάσσονται από τις τελωνειακές διατυπώσεις, τον ΦΠΑ εισαγωγής ή τους εισαγωγικούς δασμούς.
Δέματα Μεσαίας Αξίας (ΜΑ) με αξία από 15 στερλίνες έως 134.99 στερλίνες: Τα δέματα αυτά θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ εισαγωγής 20% βάσει της Στατιστικής Αξίας.
Δέματα Υψηλής Αξίας (ΥΑ) με αξία άνω των 135 στερλινών: Τα δέματα αυτά θα χρεώνονται με ΦΠΑ εισαγωγής 20%, με τους τελωνειακούς δασμούς εισαγωγής αναλόγως της κατηγορίας των προϊόντων, όλα εφαρμοσμένα στη Στατιστική Αξία κάθε δέματος.

Στατιστική Αξία - Ο εισαγωγικός ΦΠΑ και οι εισαγωγικοί δασμοί υπολογίζονται με βάση τη Στατιστική Αξία η οποία είναι η Δηλωμένη Αξία που αυξάνεται ελαφρά από την HMRC. Από την εμπειρία μας μέχρι στιγμής, αλλά χωρίς αυτό να είναι εγγυημένος παράγοντας, ο μέσος στατιστικός παράγοντας ήταν 1,04 (μέση αύξηση της Δηλωμένης Τιμής κατά 4% για να ληφθεί η Στατιστική Αξία).

Οι Τελωνειακές Πληρωμές Εισαγωγής πραγματοποιούνται βάσει του ΦΠΑ εισαγωγής, των τελωνειακών δασμών εισαγωγής και κάθε άλλου φόρου εισαγωγής που καταβάλλεται από το EshopWedrop στην HMRC (τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου) για λογαριασμό των πελατών για την εισαγωγή των δεμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταβάλλονται σε GBP (στερλίνες) και τα ίδια ποσά χωρίς κανένα περιθώριο κέρδους ενημερώνονται στο σύστημα του EshopWedrop για κάθε δέμα. Στη συνέχεια το σύστημα μετατρέπει τα ποσά GBP στο τοπικό νόμισμα κάθε χώρας προορισμού (π.χ. Ευρώ για τη Λιθουανία, RON για τη Ρουμανία) με βάση τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες που δημοσιεύει η τοπική κεντρική τράπεζα και ισχύουν την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και έγιναν οι πληρωμές για εισαγωγές από το EshopWedrop για λογαριασμό των πελατών του. Αυτές οι τελωνειακές πληρωμές εισαγωγής θα υπολογίζονται ως ποσά που πρέπει να καταβληθούν από τον πελάτη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας όταν το δέμα παραγγελθεί από τον πελάτη για τελική παράδοση στη χώρα προορισμού.

Τέλος Παροχής Τελωνειακών Υπηρεσιών Εισαγωγής: Πρόκειται για το τέλος εξυπηρέτησης που χρεώνονται οι πελάτες από το EshopWedrop για την παροχή υπηρεσίας διατυπώσεων εισαγωγής για κάθε δέμα. Αυτά τα τέλη είναι διαφορετικά για τα πακέτα ΧΑ, ΜΑ και ΥΑ και χρεώνονται σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του EshopWedrop.

Τέλος Υπηρεσίας Τελωνειακών Πληρωμών Εισαγωγής: πρόκειται για το τέλος εξυπηρέτησης που χρεώνονται οι πελάτες από το EshopWedrop για την υπηρεσία πραγματοποίησης των τελωνειακών πληρωμών εισαγωγής για λογαριασμό του πελάτη. Οι πληρωμές αφορούν τον εισαγωγικό ΦΠΑ, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους εισαγωγής που καταβάλλει το EshopWedrop (ή οι υπεργολάβοι του και οι διορισμένοι αντιπρόσωποι) στην HRMC (τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου) για την εισαγωγή κάθε δέματος. Το ποσό αυτό είναι ένα ποσοστό από το συνολικό ποσό των τελωνειακών πληρωμών εισαγωγής που πραγματοποιούνται για κάθε δέμα, με ελάχιστο ποσό χρέωσης και χρεώνεται σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του EshopWedrop.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε δέμα θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι οι Τελωνειακές Διασαφήσεις εισαγωγής θα εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε δέμα.

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δεμάτων για τον ίδιο πελάτη που ενοποιούνται σε μία αποστολή που φθάνει στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τον προσδιορισμό της τελωνειακής κατηγορίας των δεμάτων θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία όλων των δεμάτων για τον ίδιο πελάτη (Δέμα Χαμηλής Αξίας, Δέμα Μεσαίας Αξίας, Δέμα Υψηλής Αξίας).

Π.χ. ανεξάρτητα από τις ατομικές αξίες των δεμάτων, δύο δέματα αξίας £10 το κάθε ένα θα θεωρούνται ως Δέματα Μέσης Αξίας - αυτό οφείλεται στην συνολική αξία των £20 και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις τελωνειακές πληρωμές και υπηρεσίες εισαγωγής αγαθών Μέσης Αξίας τέλη όπως παρουσιάζονται παραπάνω.

Υπολογισμός Φ.Π.Α.
Υπολογισμός Τελωνειακών Δασμών ΕΔΩ
Χρησιμοποίησε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του EshopWedrop ΕΔΩ

Υπάρχει μέγιστο όριο στο χρεώσιμο βάρος ενός δέματος;
Ναι, τα 300 κιλά. *

Υπάρχει μέγιστο όριο στη δηλωμένη αξία ενός δέματος;
Μέγιστη αξία ανά δέμα: 2.500 USD *
* Εάν το δέμα σας υπερβαίνει οποιοδήποτε από αυτά τα όρια, παρακαλούμε όπως πριν από την παραγγελία σας, επικοινωνήσετε με την ομάδα μας και ένας από τους εκπροσώπους μας θα σας συμβουλέψει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Μόνο τα δέματα εντός αυτών των ορίων θεωρούνται ως Δέματα όπως ορίζονται στους Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις και στους τιμοκαταλόγους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Οποιοδήποτε δέμα που υπερβαίνει οποιοδήποτε από αυτά τα όρια θα πρέπει να συμφωνηθεί με ειδικούς όρους και τιμοκαταλόγους που ισχύουν εκτός σύνδεσης ανά περίπτωση.

Είναι η υπηρεσία διαθέσιμη για εταιρείες ή μόνο για καταναλωτές (ιδιώτες);

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εταιρείες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ηλεκτρονικά και μαζικά για ολόκληρη την αποστολή όλων των δεμάτων ενοποιημένων σε μια μεταφορά. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία δήλωση τελωνειακών εισαγωγών για κάποιο δέμα ξεχωριστά που συνήθως απαιτούν οι εταιρείες ως δικαιολογητικό για τον ΦΠΑ εισαγωγής ή τους εισαγωγικούς δασμούς που καταβλήθηκαν για τις διατυπώσεις εισαγωγής.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα δέματα, ακόμη και για εκείνα που απευθύνονται στους ιδιώτες καταναλωτές (ιδιώτες πελάτες) - δεν θα υπάρχει καμία δήλωση Τελωνειακής Εισαγωγής για μεμονωμένα δέματα και δεν θα μπορέσουμε να παρέχουμε στους πελάτες κανένα δικαιολογητικό για τον ΦΠΑ εισαγωγής ή Εισαγωγικές τελωνειακές επιβαρύνσεις για αυτά τα δέματα.

Επικοινωνία

Have more questions? Give us a call and member of the team will be happy to assist you

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα EshopWedrop συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται στην πολιτική για τα cookies. Διαβάστε περισσότερα

General Registration Jan 2021
General Registration Jan 2021
Παρακαλώ περίμενε μέχρι να επιβεβαιώσουμε τον ταχυδρομικό σου κωδικό